Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

HỆ THỐNG ANDON SYSTEM

HỆ THỐNG ANDON SYSTEM

PDFPrintE-mail

ANDON系統

H thng Andon system là gì?

Andon系統為何?

Ti sao chúng ta s dng h thng Andon system?

為什麼使用Andon系統?

H thng Andon system mang li nhng li ích gì cho doanh nghip s dng?

Andon系統為使用的企業帶來什麼益處?

H thng Andon system được thiết kế là công cụ để qun lý về cht lượng:

Andon系統以設計為管理以下工作質量之工具:

  • Sn phm - 產品
  • Giám sát thi gian khc phc s c về máy móc
  • 機器故障克服時間之監察
  • Giám sát thi gian làm vic trong nhà xưởng
  • 廠房內工作時間之監察

Nhng s c cơ bn nht nhà máy sn xut s gp phi trong quá trình sn xut như:

生產工廠於生產過程中將碰到最基本的故障如:

1. Cơđin :機電

- Máy hng.機器損壞。

- Máy chy chm, không th theo kp công đon trước.

機器活動緩慢,不能跟上先前的工序。

- Máy hot động có vn đề (nghe hay có cm giác).

機器運轉有問題(發出怪聲或感覺到)。

2. Qun lý – cht lượng :管理 - 質量

- Hàng không đạt cht lượng được làm ra ti nơi làm vic ca tôi.

在工作現場,作業員自己發現製造的貨物質量不合格。

- Hàng không đạt cht lượng được phát hin ra ti nơi làm vic ca tôi.

在工作現場由其他人發現的貨物質量不合格。

- Phát vt liu kém cht lượng cho tôi.

拿到質量低劣的材料。

- Không th theo kp công đon trước, vì vn đề cht lượng.

由於質量問題,跟不上前步驟的工序。


- B m và phi ri khi chuyền.

由於病痛而須離開生產線。

- Ri khi chuyền và không th quay li chuyền trong vòng 54 giây vì bt c lý do gì.

因任何理由離開生產線而不能於54秒內返回生產線。

- Cn nói chuyn vi T Trưởng.

須與​​組長談話。

- Cn nói chuyn vi Giám Đốc.

須與​​經理談話。

- Phát hin hoc thy bt k tình trng làm vic không an toàn.

發現或察覺任何不安全的工作狀況。

3. Vt liu :材料

- Tôi có quá nhiều hàng tn.

擁有太多存貨。

- Không đúng vt liu (không đúng size).

材質不合(尺寸不合)。

- Không đủ vt liu để làm.

材料不足。

Thông thường khi mt s c về cơ đin xy ra, người công nhân phi dng máy li và ri khi nơi làm vic đi tìm t trưởng để báo máy ca h có vn đề, t trưởng s báo lên cp qun lý cao hơn hoc đi báo vi b phn cơ đin để tìm người khc phc s c. Mt quy trình như vy thường mt ít nht t 10 phút đến 30 phút cho ti khi s c được phát hin.

通常當有關機電的事故發生,工人須停機,並離開工作場所,通知組長有關機電的問題,而組長將通知上級管理或通知機電部,以求排除該事故。該流程通常花至少十到三十分鐘,直至事故得以發現。

Chúng tôi đưa gii pháp giúp doanh nghip khc phc s c trên:

本公司為各企業提出解決方案以克服以上事故:

Gii pháp H thng Andon system

Andon系統解決方案

+ Gim chi phí qun lý, tăng năng sut làm vic ca mi cá nhân, công nhân làm vic ti ca sn xut.

減少管理費用,增加每個生產班次之每個工人的工作效率。                     

+ Rút ngn quy trình x lý s c.

縮短事故處理流程                                                         

+ Gim tht thoát sn phm, mang li li nhun cho doanh nghip.

減少產品損耗,為企業帶來利潤。                                                       

Gii pháp Andon system  giúp công nhân ch vic ngi ti ch và nhn nút báo s c về cơ đin, đèn báo s c cơ đin ti v trí đó s bt sáng và đồng hồ đếm thi gian được kích hot bt đầu đếm.

Andon系統協助工人只需坐著按下機電故障警報按鈕,該位置的機電故障警報燈將亮起,而時間計算器將得以啟動並開始計算。

- Ngay lp tc d liu sẽ được phân tích và truyền về bng điều khin trung tâm. Ti bng điều khin trung tâm s hin th v trí đang gp s cố ở chuyền nào và s c gì, đèn s c s bt sáng và tiếng nhc sẽ được phát ra để báo hiu.

資料將立即得以分析並傳到中心調控板。於中心調控板將顯示發生故障的生產線位置及故障類型,故障燈將亮起,而警報音樂響起。

 - Khi cơ đện có mt để sa cha đồng hồ đếm thi gian s dng li.như vy người qun lý có th kim soát được khi máy hư sau bao nhiêu thi gian cơ đin mi đến sa ...và trong mt ca làm vic ti v trí đó đã xy ra bao nhiêu ln s c.

當機電人員維修,時間計算器將暫時停止。因此管理員可掌握當機器損壞時須花多少時間求助及等待機電人員前來維修等,以及於一個工作班次該位置已發生多少次故障。

- Các li về qun lý cht lượng và vt liu cũng được phát hin và x lý tương t.

Người qun lý, b phn cơ đin, b phn điều phi cp phát nguyên vt liu, b phn h tr về cht lượng sn phm s nhìn thy toàn b các thng kê trên bng trung tâm tng v trí làm vic để khc phc & x lý nhanh nht hiu qu nht.

質量及材料管理錯誤亦得以發現並得以處理。管理員、機電部、發給原材料的調配部、產品質量協助部將於中心調

板上監控每個工作場所的全部統計,

以最有效及快速的方法來克服及處理。

TBL Computers Co.,Ltd - http://www.tblpro.com